Tag Archives: Stemmeret

En halv dansker

Blogejeren kender flere udlandsdanskere. Det gør læseren måske også.  Årsagerne kan være forskellige. Aktualiseret af det nyligt afholdte danske valg til Folketinget (15/09/11) rejste den tidligere danske ambassadør (bl.a. i Kina) Christoffer Bo Bramsen i en kronik i Politiken forskellige spørgsmål omkring udlandsdanskeres (manglende) rettigheder.

Baggrund

En gruppe af danskere, nemlig de danskere, der ikke har fast bopæl i Danmark,  har som udgangspunkt ikke mulighed for at afgive stemme – hverken til  folketingsvalg eller folkeafstemninger.

Da man ved vedtagelsen af grundloven tilbage i 1849 skulle definere, hvem der  var berettiget til at stemme, besluttedes det at holde borgerne i Slesvig og  Holsten udenfor. De fik således ikke valgret til det nye politiske system i Danmark. Det blev  indført i grundlovens paragraf 29, at man skal have »fast bopæl i riget« for  at have valgret. Selv om der i dag ikke længere består nogen begrundelse for  dette krav, er bestemmelsen blevet stående i grundloven (husk det – ny grundlovskommission!).

Siden 1970 har Folketinget i valgloven dog lukket op for, at visse  grupperinger af vælgere i udlandet, blandt andet danske diplomater, vil  kunne gives mulighed for at stemme.

Norden

I lande som eksempelvis Sverige og Finland har statsborgere i udlandet fuld  stemmeret, uden at der stilles nogen tidsmæssige begrænsninger eller krav  om bopæl i udøvelsen af valgretten. En svensker vil således kunne stemme til  riksdagsvalg i Sverige, uanset hvor mange år han eller hun har boet i  udlandet. En nordmand i udlandet kan stemme til valg i Norge i op til otte år, efter at  han har forladt Norge.

I Danmark har vi vedtaget en toårsregel. En dansker  kan således stemme i op til to år, efter at ha/un har forladt Danmark. Reelt mangler danskere i udlandet rettigheder på to områder:  Den manglende mulighed for at kunne stemme ved Folketingsvalg, og den  manglende mulighed for at kunne bevare sit danske statsborgerskab, når man  søger om et fremmed statsborgerskab.

Dobbelt statsborgerskab

Der findes i skrivende stund omkring 200 nationalstater. I praksis har samkvemmet mellem nationerne vist, at der ikke længere består  væsentlige problemer ved at acceptere, at millioner af mennesker har  statsborgerskab i mere end ét land.

Området er kompliceret.  Vinklen her er u-d-e-l-u-k-k-e-n-d-e danskere (og ikke fremmede, der søger statsborgerskab, asyl m.v. i Danmark).

Delcitat fra kronikken: “Tusinder af danskere rejser hvert år  ud i verden – for at arbejde (ofte for danske virksomheder) og for at  studere og deltage i dansk og internationalt humanitært og fredsbevarende  arbejde. Som medlem af FN, EU og Nato søger vi selvsagt at sikre Danmarks  interesser ved blandt andet at få danske statsborgere anbragt i stillinger i  disse organisationer rundt omkring i verden.

Det er karakteristisk, at disse udedanskere er med til at repræsentere og  styrke de værdier, som vi lægger vægt på i opbygningen af et samfund  (demokrati, velfærd, ligestilling, respekt for miljø og klima, uddannelse,  sundhed, samarbejde og meget mere). Disse mange danskere er i høj grad også  med til at fremme dansk eksport samt turisme, investeringer og studieophold  i Danmark. Alt sammen aktiviteter, der er med til at sikre den vækst og høje  levefod, vi har bygget op i Danmark gennem de sidste årtier.

Danskere i udlandet møder i en række tilfælde et væsentligt behov for at kunne  blive statsborger i opholdslandet, idet mange lande stiller som betingelse  for at udøve aktiviteter på en række områder, at man skal være statsborger i  landet.”
Refleksion

Skal Danmark fortsætte sin restriktive praksis overfor udlandsdanskere eller følge f.eks. vores nordiske broderlandes eksempler?  Er der mon grundlag for nytænkning i form af f.eks. 1 nationalt og 1 EU-pas ?  Det sidste er nok for vovet og bør gemmes til senere i dette århundrede, når de europæiske lande ser de asiastiske ”højhastighedstog” kører forbi de mange slidte europæiske stationer uden at holde. ;-)

Men lidt mere end et nationalt pas sendes hermed til digital modning. ;-)

 

Note:

Kilde: Politiken – kronikken – 05/10/11

Link:  http://www.danes.dk/

Foto: Internet

Næste planlagte indlæg “Gensynet med Helen”

 

Skriv en kommentar

Filed under Jura, Politik